3" Resins

Flex Resins

Blue | Height: 12mm | Grit: 50 | Part #: DIA3HYBRID50

Yellow | Height: 12mm | Grit: 100 | Part #: DIA3HYBRID100

Orange | Height: 12mm | Grit: 200 | Part #: DIA3HYBRID200

Red | Height: 12mm | Grit: 400 | Part #: DIA3HYBRID400

Green | Height: 12mm | Grit: 800 | Part #: DIA3HYBRID800

Aqua | Height: 12mm | Grit: 1500 | Part #: DIA3HYBRID1500

Brown | Height: 12mm | Grit: 3000 | Part #: DIA3HYBRID3000

Super Flex

Blue | Height: 15mm | Grit: 50 | Part #: DIASUPERFLEX50

Yellow | Height: 15mm | Grit: 100 | Part #: DIASUPERFLEX100

Orange | Height: 15mm | Grit: 200 | Part #: DIASUPERFLEX200

Red | Height: 15mm | Grit: 400 | Part #: DIASUPERFLEX400

Green | Height: 15mm | Grit: 800 | Part #: DIASUPERFLEX800

Aqua | Height: 15mm | Grit: 1500 | Part #: DIASUPERFLEX1500

Brown | Height: 15mm | Grit: 3000 | Part #: DIASUPERFLEX3000

Refine I Elite

black refine 1 resin

Black | Height: 3mm | Grit: 100| Part #: DIAITS800100

blue refine 1 resin

Blue | Height: 3mm | Grit: 200 | Part #: DIAITS800200

red refine 1 resin

Red | Height: 3mm | Grit: 400 | Part #: DIAITS800400

white refine 1 resin

White | Height: 3mm | Grit: 800 | Part #: DIAITS800800

yellow refine 1 resin

Yellow | Height: 3mm | Grit: 1500 | Part #: DIAITS8001500

green refine resin

Green | Height: 3mm | Grit: 3000 | Part #: DIAITS8003000

Refine II Elite

bright green refine 2 resin

Bright Green | Height: 6mm | Grit: 50 | Part #: DIAITS80050-2

red refine 2 resin

Red | Height: 6mm | Grit: 100 | Part #: DIAITS800100-2

yellow refine 2 resin

Yellow | Height: 6mm | Grit: 200 | Part #: DIAITS800200-2

blue refine 2 resin

Blue | Height: 6mm | Grit: 400 | Part #: DIAITS800400-2

green refine 2 resin

Green | Height: 6mm | Grit: 800 | Part #: DIAITS800800-2

orange refine 2 resin

Orange | Height: 6mm | Grit: 1500 | Part #: DIAITS8001500-2

pink refine 2 resin

Pink | Height: 6mm | Grit: 3000 | Part #: DIAITS8003000-2